Kontraindikasjon PEG/RBV

Hva er kontraindikasjoner for interferon og ribavirin?

Viktige kontraindikasjoner for interferon er moderat til alvorlig psykiatrisk sykdom, pågående rusmiddelbruk, dekompensert levercirrhose, aktiv autoimmun sykdom og alvorlig hjerte- eller lungesykdom.

Alle som får interferonbasert HCV-behandling, må regne med bivirkninger (59-61). Initialt vil et influensalignende syndrom med hodepine, myalgi og feber være mest plagsomt. Etter hvert vil bivirkningene kunne ramme en rekke organsystemer, men de klinisk viktigste er benmarg (cytopenier), hud (utslett, kløe) og sentralnervesystemet (psykiske manifestasjoner) (59, 61).

Autoimmune tilstander kan også induseres av interferon. Mange pasienter får interferonrelaterte bivirkninger i form av nedsatt stemningsleie, økt irritabilitet, angst, søvnvansker, tap av appetitt, depresjon og andre psykiske plager (62). Alvorlig depresjon er en sjelden bivirkning, men hvis dette mistenkes, bør interferon seponeres og pasienten vurderes av psykiater.

På grunn av de alvorlige psykiske bivirkningene av interferon bør ikke pasienter med moderat eller alvorlig psykiatrisk sykdom behandles med interferon. Heller ikke pasienter som nylig har tatt stoff med sprøyte, bør administrerere slik behandling. Interferon er også kontraindisert hos pasienter med dekompensert leversykdom. Hvis interferon gis til pasienter med cirrhose, bør sykdommen være velkompensert (Child Pugh A) uten tegn til signifikant portal hypertensjon (LSM <21 kPa, fravær av øsofagusvaricer, normal miltstørrelse og trombocytter >100). Videre er interferon kontraindisert til pasienter med autoimmune tilstander og til de med alvorlig hjerte-lunge sykdom.

Den viktigste bivirkningen av ribavirin er hemolytisk anemi, noe som kan bli et betydelig problem når medikamentet kombineres med interferon, som har en benmargssupprimerende effekt. Gitt i kombinasjoner uten interferon er hemolysen er betraktelig mindre problem, men siden ribavirin utskilles i nyrene må man utvise oppmerksomhet ved administrasjon av ribavirin til pasienter med nyresvikt. Pasienter med koronarsykdom bør kun unntaksvis behandles med ribavirin siden selv moderat hemolyse kan utløse ischemi. Misdannelser er blitt observert i dyrestudier etter administrasjon av RBV. Kvinner i fertil alder og deres partner bør derfor bruke effektiv prevensjon under behandling med ribavirin og i syv måneder etter at behandlingen er avsluttet.