Oppfølging

Hvilken oppfølging trenger HCV-pasienter?

Pasienter uten cirrhose som har oppnådd SVR og som ikke har særlig risiko for å bli reinfisert, trenger ikke videre oppfølging. Pasienter med levercirrhose, også de som har oppnådd SVR, er i risiko for å utvikle HCC og bør derfor følges med ultralyd hvert halvår. Pasienter som ikke har indikasjon eller ønske om behandling, bør følges med årlige kontroller.

Pasienter med cirrhose bør kontrolleres halvårlig med ultralyd eventuelt med måling serumalfaføtoprotein (AFP) som ledd i HCC-overvåking. Slik overvåking bør fortsette også etter vellykket behandling. Risikoen for HCC er om lag 5% hos cirrhotikere med viremi per år og faller til ca. 1% etter SVR.

På grunn av manglende beskyttende immunitet, vil pasienter med vedvarende risikoatferd etter behandling stå i fare for reinfeksjon og videre smittespredning. Risikoen for reinfeksjon kan reduseres gjennom LAR og god tilgang til rent brukerutstyr. Pasienter som fortsetter å injisere rusmidler etter SVR, bør kontrolleres med HCV-RNA årlig, fortrinnsvis integrert i tverrfaglig rusbehandling, og raskt vurderes for ny behandling hvis det påvises reinfeksjon.

Pasienter som ikke er behandlet, bør tilbys kontroll med elastografi minst annenhvert år.