Hvilke antiviral behandling skal pasienter med dekompensert cirrhose tilbys?

Kombinasjoner med nukleosidanaloge polymerasehemmere og NS5A-hemmere er trygt å gi til de med leversvikt, men den antiviral effekter er dårligere og ribavirin bør legges til hos de som tåler dette. Proteasehemmere er kontraindisert.

Pasienter med dekompensert cirrhose (Child Pugh B eller C) bør tilbys antiviral behandling siden mange vil oppleve en bedret leverfunksjon hvis de blir virusfri. HCV-behandling til pasienter med dekompensert leversykdom bør imidlertid alltid skje i samråd med sykehusavdelinger som har erfaring med behandling av denne pasientgruppen.
Proteasehemmere er kontraindisert hos de med leversvikt siden metabolismen er betydelig forsinket og det er rapport om forverret leverfunksjon under behandling med disse medikamentene. Polymerasehemmere og NS5A-hemmere toleres derimot godt.

I ASTRAL-4-studien ble pasienter med Child Pugh B randomisert til 12 uker SOF/VEL, 12 uker SOF/VEL + RBV eller 24 uker SOF/VEL. Ved genotype 1 var SVR henholdsvis 83%,
94% og 86%, mens ved genotype 3 var SVR henholdsvis 50%, 85% og 50% (ref). I SOLAR-1-studien ble pasienter med genotype 1 eller 4 og Child Pugh B eller C randomisert til 12 eller 24 uker LDV/SOF + RBV, og SVR ble oppnådd hos henholdsvis 87% og 89%.